Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Formularz zgłoszeniowy
Pełna nazwa organizacji:
Forma prawna organizacji
Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą
Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z wpisem do KRS
Krótki opis organizacji (cele i zadania)
Rok założenia
Numer KRS (jeżeli dotyczy)
Czy organizacja jest organizacją pożytku publicznego
Ulica
Kod
Miasto
Adres e-mail
Telefon
Województwo
Dziedzina prawa
Krótki opis sprawy
Na jakim etapie znajduje się sprawa
W jakim organie/urzędzie/sądzie znajduje się sprawa (prosimy podać pełną nazwę i miejscowość)
Jaki jest zakres oczekiwanej pomocy prawnej:
Do jakiego rozwiązania sprawy dąży organizacja? Jaki jest cel sprawy i związane z nią ograniczenia
Jaka jest wartość przedmiotu sprawy (jeżeli się da określić)
Jakie strony poza organizacją biorą lub mogą wziąć udział w sprawie? Proszę je dokładine określić

Czy i jakie są inne podmioty zainteresowane wynikiem sprawy:
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) osoby, z którą koordynator Centrum Pro Bono może się kontaktować w związku ze zgłoszoną sprawą
Czy sprawa jest lub może być związana z reprezentacją organizacji w sądzie
Czy oczekiwane czynnosci w sprawie mają wymagany termin Array
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) osoby, z którą koordynator Centrum Pro Bono może się kontaktować w związku ze zgłoszoną sprawą Array

Informacje o osobie zgłaszającej sprawę
Imię i nazwisko Array
Funkcja w organizacji Array
Telefon Array
Email Array
Skąd dowiedziałeś się o nas Array