Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Standardy udzielania pomocy prawnej przez kancelarie współpacujące z Centrum Pro Bono

 

1. POUFNOŚĆ

Pomoc prawna udzielana jest w warunkach i na zasadach pełnej poufności, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z obowiązującego prawa.

Zasada poufności oznacza, że:

 • warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług pozwalają na udzielanie porad prawnych oraz prowadzenia spraw w warunkach poufności,
 • sposób przechowywania dokumentacji uniemożliwia dostęp do niej osobom niepowołanym,
 • osobom trzecim nie są udzielane informacje na temat prowadzonych spraw oraz klientów bez ich uprzedniej zgody,
 • klient jest informowany o ograniczeniach zasady poufności, tj. obowiązku przekazania informacji na temat prowadzonej sprawy na żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu,

2. Bezpłatność

Pomoc prawna udzielana jest nieodpłatnie.

Zasada bezpłatności oznacza, że:

 • niedopuszczalne jest żądanie oraz przyjmowanie wynagrodzenia za prowadzenie sprawy lub udzielenie informacji,
 • organizacja nie jest zobowiązana do ponoszenia opłat administracyjnych lub sądowych, wynikających z prowadzenia sprawy.

3. Rzetelność

Pomoc prawna udzielana jest w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasada rzetelności oznacza, że:

 • pomoc prawna udzielana jest na podstawie przedstawionego przez klienta stanu faktycznego,
 • pomoc prawna udzielana jest jedynie po pełnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i odpowiednich przepisów,
 • pomoc prawna udzielana jest w sposób możliwie pełny i wyczerpujący,
 • pomoc prawna udzielana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

4. Samodzielność klienta

Pomoc prawna udzielana jest z poszanowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możliwie najszerszej aktywności i samodzielności.

Zasada samodzielności klienta oznacza, że:

 • osoba prowadząca sprawę przedstawia możliwe rozwiązania problemu i ich konsekwencje, uwzględniając zarówno zalety, jak i wady poszczególnych rozwiązań, nie podejmuje jednak ostatecznej decyzji za klienta,
 • osoba prowadząca sprawę w miarę możliwości zachęca klienta do aktywności i mobilizuje go do samodzielnego działania i uczestniczenia w rozwiązywaniu sprawy.