Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Sprawy modelowe

Poniżej przedstawiamy Państwu najciekawsze znane nam przypadki pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych, na które napotkaliśmy podczas realizacja badania nt. stanu pomocy prawnej pro publico bono w Polsce. Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele bardzo interesujących inicjatyw, o których nie wiemy i gorąco zachęcamy zarówno organizacje pozarządowe jak i same kancelarie prawne do przesyłania nam informacji o realizowanych projektach pro publico bono, z których jesteście Państwo dumni i chcielibyście pokazać je innym.

  • Firma DMS TAX oraz Bank Żywności SOS
  • Firma PricewaterhouseCoopers oraz Banki Żywności
  • Kancelaria Weil, Gotshal& Manges oraz Fundacja Ashoka
  • Kancelaria Hogan&Hartson oraz Fundacja Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej
  • Kancelaria Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

003 004

W magazynach wielu producentów i sprzedawców znajdują się towary, które z uwagi na zbliżający się termin ważności do ich spożycia lub użycia, producent nie jest w stanie wprowadzić na rynek. Producent lub sprzedawca , który nie wprowadzi na rynek towarów, którym grozi przeterminowanie, ponosi koszty związane ich likwidacją (koszty magazynowania, transportu i utylizacji). Kosztów tych można oczywiście uniknąć przekazując towary ze zbliżającym się terminem ważności organizacjom non-profit zajmujących się pomocą społeczną. Niestety z transakcjami tego typu związane są wątpliwości i problemy prawne powstałe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które skutecznie zniechęcają producentów do przekazywania towarów organizacjom pozarządowym.Firma DMS Tax z własnej inicjatywy opracowała Bankom Żywności modelowe rozwiązanie prawne, które pozwoliło w sposób zgodny z przepisami prawa przekazywać darowizny na rzecz organizacji non-profit w sposób najkorzystniejszy zarówno z punktu widzenia obdarowanego jak i darczyńcy. Schemat opracowany przez firmę DMS Tax jest proponowany wszystkim producentom przekazującym żywność na rzecz Banku Żywności SOS  w Warszawie. Towary przekazywane za pośrednictwem Banków Żywności SOS w Warszawie  systematycznie trafiają do 100 000 osób potrzebujących pomocy.

005

004

W związku z przeciwdziałaniem marnowaniu żywności oraz zaangażowaniem w walkę z problemem niedożywienia w Polsce firma Price Water House Coopers przygotowała dla Federacji Polskich Banków Żywnościpropozycję zmian do ustawy o podatku od towarów i usług. Dzięki przygotowanej przez Price Water Hause Coopers ekspertyzie oraz działalności lobbingowej Federacji Polskich Banków Żywności, w dniu 19 września 2007 r. posłowie przegłosowali zmiany w ustawie o podatku VAT, dzięki którym produkty spożywcze będą mogły zostać przecenione oraz przekazane jako darowizna organizacjom pozarządowym posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

007 008

 

Fundacja Ashoka wspiera osoby oraz organizacje pozarządowe, których innowacyjna działalność społeczna związana jest z wieloma problemami prawnymi. Kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges udziela stałego wsparcia prawnego organizacjom pozarządowym objętym opieką Fundacji Ashoka. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady pomocy kancelarii Weil, Gotshal&Manges dla dwóch organizacji – Fundacji Synapsis orazStowarzyszeniu Przyjaciół Integracji.

Kancelaria Weil, Gotshal&Manges przygotowała dla Fundacji Synapsisekspertyzę nt. problemu podatku VAT od  środków przekazywanych w ramach realizacji Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Efekty pracy nad rozwiązaniem problemu podatku VAT zostały udostępnione innym organizacjom znajdującym się podobnej sytuacji. Obecnie kancelaria Weil, Gotshal&Manges pracuje nad problemem zastosowania przepisów o pomocy publicznej w kontekście działalności organizacji pozarządowych. Przygotowana przez kancelarię Weil, Gotshal&Manges ekspertyza zostanie rozpowszechniona wśród wszystkich zainteresowanych organizacji.

Jedną z podstawowych barier ograniczających w naszym kraju aktywność i samodzielność osób niepełnosprawnych są nadal budynki użyteczności publicznej. Ustawa Prawo budowlane ustawodawca zawiera jednoznaczny i wyraźny zapis o tym, że należy tworzyć niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej, a także mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego osobom niepełnosprawnym, w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W 2006 r. na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji prawnicy z kancelarii Weil, Gotshal & Mangesopracowali materiały informacyjne nt. adaptacji budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości egzekwowania prawa w tym zakresie.

Fundacja Przyjaciele Szpitala przy Litewskiej powstała w 1993 r. po to , aby pomagać temu szpitalowi dziecięcemu poprzez m.in. zakup nowego sprzętu, zdobywanie środków finansowych na remonty oraz prowadzenie działań nastawionych na rozwój i edukację  personelu szpitala.  Kancelaria Hogan&Hartson uczestniczyła w tworzeniu Fundacji, doradzała na etapie projektowania statutu, pomagała przy rejestracji Fundacji w KRS oraz w procedurze uzyskiwania przez Fundację statusu organizacji pozytku publicznego. Kancelaria Hogan&Hartson doradza Fundacji na każdym etapie jej codziennej działalności już od 14 lat!

W 2002 roku powstała Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana. Jej pomysłodawcą, fundatorką i prezesem jest Bogna Świątkowska. Fundacja realizuje projekty kulturalne młodych twórców pomagając im w ich realizacji i zaprezentowaniu szerszym kręgom odbiorców. Jednym z głośniejszych projektów Fundacji były warszawskie świecące różowe jelenie, które od 2004 roku stały się stałym elementem krajobrazu Powiśla, rozweselając to miejsce swoją obecnością.  Kancelaria „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” już od 5 lat świadczy usługi pomocy prawnej na rzecz Fundacji, począwszy od jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń poprzez bieżącą pomoc w realizacji kolejnych projektów artystycznych. Prawnicy z kancelarii „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” oceniają projekty pod względem zgodności z prawem, głównie w zakresie prawa autorskiego oraz przygotowują umowy związane z obrotem prawami na dobrach niematerialnych.