Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Przykładowe obszary nieodpłatnej pomocy świadczonej przez kancelarie prawne

Prawo cywilne

 • Przygotowanie i opiniowanie umów oraz aneksów do umów (np. umowy partnerskie, umowy z grantodawcami i sponsorami, umowy z wykonawcami i dostawcami, umowy najmu lokalu itp.)
 • Prowadzenie negocjacji dotyczących warunków umów
 • Przygotowanie ogólnych i szczegółowych pełnomocnictw np. pełnomocnictw dla dyrektorów biur lub koordynatorów lub pełnomocnictw w procedurach zamówień publicznych
 • Doradztwo w zakresie właściwej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
 • Informowanie o możliwościach chronienia dóbr osobistych (np. nazwy)
 • Pomoc i reprezentacja w sporach sądowych

Prawo pracy

 • Przygotowanie i opiniowanie wzorów umów zawieranych z pracownikami i współpracownikami oraz pomoc w dopasowaniu ich do specyfiki danej organizacji i obszaru działania (w szczególności rozróżnianie zakresu przedmiotowego umowy o dzieło i umowy zlecenie oraz klauzule dotyczące praw autorskich)
 • Konsultowanie kwestii związanych z relacją pracownik-pracodawca oraz procedur nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy

Prawo własności intelektualnej

 • Doradztwo w zakresie praw autorskich (np. praw do utworów tworzonych przez osoby niepełnosprawne, w tym uczestników warsztatów terapii zajęciowej)
 • Odpowiednie klauzule w umowach ze współpracownikami (autorami, grafikami, prelegentami) prowadzące do skutecznego przeniesienia na organizację (zleceniodawcę) praw autorskich m.in. do publikowania powstałych materiałów lub przekazywania go innym zainteresowanym osobom i organizacjom
 • Doradztwo w zakresie możliwości udostępniania na stronie internetowej materiałów (w tym prasowych) zgodnie z przepisami

Prawo podatkowe

 • Tworzenie rozwiązań podatkowych dopasowanych do specyfiki i potrzeb konkretnych organizacji
 • Doradztwo podatkowe obejmujące m.in. podatek CIT, podatek VAT oraz kwestię opodatkowania środków przekazywanych podopiecznym organizacji

Prawo zamówień publicznych

 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, wyborze trybu udzielania zamówień oraz przeprowadzeniu procedury zgodnie z przepisami
 • Wsparcie uczestników w przetargach publicznych, weryfikacja formalna ofert

Prawo karne

 • Pomoc przy ocenie, czy nastąpiło popełnienie przestępstwa w sprawach związanych z prowadzeniem czy działalnością organizacji (np. znęcanie się nad zwierzętami)
 • Pomoc w przygotowaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • Udzielanie informacji o dochodzeniu naprawienia szkody w postępowaniu karnym
 • Pomoc w przygotowaniu pism procesowych na potrzeby procesu karnego

Sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sadowym

 • Konsultacje w zakresie procedury rejestracji

Przykładowe formy pomocy prawnej w ramach Programu Centrum Pro Bono:

 • przygotowywanie opinii, ekspertyz i interpretacji prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • wyjaśnianie przepisów prawnych
 • ocena prawna zamierzonych działań
 • konsultowanie umów
 • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi

Szczególnie zapraszamy do konsultowania kwestii prawnych na etapie powstania pierwszych wątpliwości – pomoc może być wtedy najskuteczniejsza!