Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XII Edycja Konkursu Prawnik Pro Bono

25 listopada 2014

Korzystałeś kiedyś z darmowej pomocy prawnika, a jakość jego usług była tak dobra, jak odpłatnego jurysty? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś go do nagrody!

Untitled-1

Jakie są kryteria?

Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono . Istotnym elementem wzorowego kandydata jest również jego udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych (pro bono), a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadające co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji,  mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl.  Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów/kandydatek.

Adres pocztowy: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul.Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2015 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny pod linkiem >>>