Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Styczniowe spotkanie Pro Bono Roundtable

22 stycznia 2016

 

Pro Bono Roundtable to pierwsze w Polsce cykliczne spotkanie przedstawicieli kancelarii prawnych biorących udział w programie Centrum Pro Bono. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń między prawnikami angażującymi się w działalność pro bono, dyskusja na temat potrzeb i wyzwań prawniczego sektora pro bono, rozwijanie idei nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz prawniczego wolontariatu kompetencyjnego dużych firm  na rzecz organizacji pozarządowych.

Podczas styczniowego spotkania głos zabrała Mec. Agnieszka Wardak, która uczestniczyła w powstawaniu Centrum Pro Bono w 2008 roku. Opowiedziała o działalności pro bono kancelarii Dentons i sposobach motywacji prawników, aby aktywnie angażowali się w pomoc pro bono w ramach pracy w firmie. Wspomniała o nagrodach, jakie przyznawane są za taką działalność, oraz o fakcie, że godziny pro bono prawników są traktowane jako godziny pracy. Następnie wywiązała się krótka dyskusja  na temat tego, jak do takiej działalności namawiać także partnerów firm, aby w kancelarii tworzyć osobne działy zajmujące się pro bono.

Następnie koordynatorka Centrum Pro Bono krótko przedstawiła działalność Centrum  z ostatnich 3 miesięcy oraz podziękowała kancelariom Dentons, Clifford Chance i Hogan Lovells za okazane w 2015 roku wsparcie finansowe dla programu.

Filip Czernicki – Prezes FUPP podziękował za wsparcie finansowe kancelarii, oraz zaproponował możliwość udzielania wsparcia także poprzez finansowanie składu i druku broszury/publikacji raportu rocznego Centrum – cyklicznie tworzonego podsumowania z opisami spraw, którymi zajmowały się kancelarie z programu Centrum Pro Bono. Oferta publikacji raportu zostanie przesłana kancelariom.

 

ngo4                                               ngo3

W kolejnej części spotkania dyrektor Fundacji Ashoka Agata Stafiej-Bartosik przedstawiła działalność organizacji, której Polski oddział funkcjonuje już od 20 lat. Wspomniała też co z jej perspektywy może być pomocne dla osób, które prowadzą organizacje – poza wyspecjalizowaną wiedzą prawniczą bardzo cenne są także kompetencje pracowników korporacji, takie jak umiejętność zarządzania zespołem, tworzenia budżetu, planowania zadań. Prawnicy wyrazili chęć pomocy również w takich aspektach działalności ngosów, co – według dyrektorki Ashoki – może wpływać na „zasypywanie” przepaści między sektorem pozarządowym a biznesem i prowadzić do lepszej spójności społecznej.

Ashoka to organizacja wspierająca innowatorów społecznych, czyli osoby, które mając unikalny pomysł rozpoczynają działalność mającą na celu rozwiązanie problemu społecznego na poziomie systemowym,  a więc m.in. w sposób, który zakłada np. także zmianę prawa, co w konsekwencji wpływa też na zmianę rzeczywistości społecznej.  Tak się stało w przypadku wspomnianego m.in. Stowarzyszenia  Przyjaciół Integracji –  stypendysty Ashoki Piotra Pawłowskiego, aktywnego uczestnika prac na rzecz powstawania nowych ustaw i rozporządzeń związanych m.in. z dostępnością przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami .

Ashoka przy współpracy z Laboratorium Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego analizuje rocznie ok. 1000 zgłoszeń, które później są ponownie drobiazgowo oceniane. Zwycięzca otrzymuje od Fundacji stypendium na potrzeby realizacji pomysłu. Pieniądze na ten cel Ashoka pozyskuje z sektora biznesowego. Przy ocenie brane są pod uwagę kategorie takie jak: idea, kreatywność, przedsiębiorczość, wpływ społeczny, etyka. W Polsce są obecnie 74 osoby – stypendyści Ashoki.  Wśród nich są: Siostra Małgorzata Chmielewska,  Ks. Andrzej Augustyński (Stowarzyszenie „Siemacha”), Jacek Bożek (Klub Gaja), Michał Wroniszewski (Fundacja Synapsis), Witold Klaus (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej), Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panopticon).

Kolejnym gościem była Magdalena Ruszkowska – Cieślak – Menedżer ds. Programowych Fundacji Habitat For Humanity. Fundacja jest światową organizacją dobroczynną powstałą 40 lat temu, polski oddział istnieje 20 lat. Działalności Fundacji przyświeca hasło „Świat, w którym każdy ma przyzwoite miejsce do życia”.  Reprezentantka Fundacji przedstawiła obszerną prezentację ukazującą cele organizacji, przebieg realizowanych projektów, oraz sposoby finansowania działalności. W realizacji działań kluczowa jest dla organizacji pomoc prawna pro bono. Prezentacja zostanie przesłana uczestnikom spotkania.

Habitat for Humanity pomaga tym, którzy nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają poniżej dopuszczalnych norm. Organizacja buduje i remontuje domy, przy wsparciu samych beneficjentów, wolontariuszy, darczyńców i organizacji habitatowskich z innych krajów. Organizacja pomaga osobom aktywnym – takim, które same chcą sobie pomóc. Habitatowskie mieszkania są proste i skromne, ale solidne i dostępne finansowo. Koszt budowy lub remontu jest spłacany w nieoprocentowanych ratach. Pieniądze pochodzące ze spłat, a także darowizny, tworzą fundusz pozwalający na prowadzenie kolejnych projektów.

Następne Pro Bono Roundtable z inicjatywy Mec. Sylwii Gregorczyk-Abram odbędzie się 14 kwietnia 2016r. w kancelarii Clifford Chance.

 

ngo2                              ngo1

 Zdjęcia: Centrum Pro Bono (Filip Czernicki).