Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Rusza 16. edycja Konkursu Prawnik Pro Bono

4 grudnia 2018

 

Konkurs  Prawnik Pro Bono 2018

Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z nieodpłatnej pomocy prawnika lub prawniczki? Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tą osobę do nagrody!

To już XVI edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci i laureatki poprzednich edycji konkursu.

 

Jakie są kryteria?

Nagroda Pranik Pro BonoWybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono . Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Prawnik Pro Bono 2017 od lewej: dr Filip Czernicki, Beata Siemieniako, mec. Karolina Kędziora, mec. Mariusz Filipek, Minister Łukasz Piebiak/fot. Rzeczpospolita   Prawnik Pro Bono 2017 I Wyróżniona w konkursie prawnik Pro Bono 2017 - mec. Karolina Kędziora i dr Filip Czernicki Prawnik Pro Bono 2017 Minister Łukasz Piebiak wręcza nagrodę Prawnikowi Pro Bono 2017 - mec. Mariuszowi Filipkowi/fot. Rzeczpospolita    Prawnik Pro Bono 2017 II Wyróżnienie - prawniczka Beata Siemieniako i dr Filip Czernicki/fot. Rzeczpospolita

Zdjęcia z Gali wręczenia nagród 2018r. od lewej: dr Filip Czernicki, Laureatka II Wyróżnienia – Beata Siemieniako, Laureatka I Wyróżnienia – mec. Karolina Kędziora, Minister Łukasz Piebiak, Prawnik Pro Bono 2017 – mec. Mariusz Filipek

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

Kto może zgłaszać kandydatury?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji,  mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok.7 00-031 Warszawa,

z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

Do kiedy można zgłaszać kandydatury?

Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2019 r.

Link aktualny-formularz_regulamin_2018.