Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Rusza VII edycja konkursu Prawnik Pro Bono

3 grudnia 2019

Rozpoczęła się XVII edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Tytuł Prawnika Pro Bono – osoby, która wykazała się wyjątkową wrażliwością społeczną i jest zaangażowana w pomoc prawną pro bono na rzecz potrzebujących osób fizycznych, ale także organizacji pozarządowych – może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie. Oceniając zgłoszenia pod uwagę brane będą także kryteria: rozwijanie działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono, udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych.

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Nominacje mogą być zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

  1. Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

Kandydatury można zgłaszać do dnia 29 lutego 2020 r.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie www.fupp.org.pl  (zakładka Pro Bono – konkurs) oraz tu ->regulamin i formularz_Prawnik Pro Bono 2019