Program realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

19. edycja konkursu Prawnik Pro Bono

17 stycznia 2022

                                                   

012

 

 

  Konkurs Prawnik Pro Bono 2021

 Jesteś osobą, która korzystała kiedyś z darmowej pomocy prawnika lub prawniczki, a jakość tych usług była tak dobra, jak na rynku komercyjnym?  Czy pomoc prawnika pro bono rozwiązała trudny problem Twojej organizacji? Twój współpracownik – prawnik wyróżnił się profesjonalną, nieodpłatną działalnością społeczną? Zgłoś tą osobę do nagrody!

To już XIX edycja konkursu Prawnik Pro Bono organizowanego wspólnie przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci i laureatki poprzednich edycji konkursu.

 

Jakie są kryteria?


Wybór najlepszego prawnika Pro Bono nie jest prostym zadaniem. Aby go uczynić jak najbardziej trafnym, ustalono kryteria, które musi spełniać nominowana osoba. Szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono . Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

 

Prawnik Pro Bono 2020 fot. Rzeczpospolita

28.05.2021 Warszawa. Wręczenie nagrod w konkursie: Prawnik Pro Bono
fot. Robert Gardzinski

Wręczenie nagród 2021r. Od lewej: Prof. Adam Bodnar, mec. Olga Ziegler, mec. Anna Banaszewska, Kamila Ferenc – Laureatka, mec. Tomasz Wiliński, dr Filip Czernicki – prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, red. Tomasz Pietrygaa – zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

 

Kto może otrzymać nagrodę?

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze (magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.

 

Kto może zgłaszać kandydatury?

Katalog osób mogących zgłaszać nominacje jest szeroki. Mogą to być osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

 

Jak zgłaszać nominacje?

Aby ułatwić proces zgłaszania nominacji,  mogą być one zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur. Kandydatury można zgłaszać do dnia 28 lutego 2022 r.

 

Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

  1. Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie www.fupp.org.pl oraz tu – regulamin i formularz_Prawnik Pro Bono 2021